Portföljens utveckling (från start, risknivå & jfr SIXRX, se egen flik)

Vår strategi

Syfte
§ 1 Vargfamiljen ska ha råd att förverkliga även stora drömmar. Om 15 år ska det finnas en förmögenhet som möjliggör en omställning när vi flyttar tillbaka till stan och barnen snart ska flytta.

Investering
§ 2 Med investering avses i första hand aktier, fonder, bankkonto och fastigheter. I fastigheter är köp och utbyggnad normalt investering medan övriga kostnader för fastigheter är konsumtion.

Sparande
§ 3 Normalt avsätts minst 10 procent av bruttoinkomsten till långsiktigt sparande, inklusive amortering. Även utnyttjat låneutrymme enligt punkt 4 ingår. Långsiktigt sparande ska användas till investeringar under minst 15 år eller tidigast till 2027.

§ 4 Konsumtionssparande sker månadsvis och ska täcka alla utgifter som inte kan betraktas som löpande, exklusive tvingande kostnader för drift av huset som täcks av bufferten.

§ 5 Bufferten ska motsvara förväntade tvingande kostnader för huset. Beloppet bestäms utifrån behov men ska i vart fall inte understiga 100 tusen kronor.

§ 6 Långsiktigt sparande ska placeras enligt investeringsstrategin. Konsumtionssparande och buffert ska placeras med låg risk.

Belåning
§ 7 Belåning görs endast genom bolån. Den sammanlagda belåningen får uppgå till max 4 gånger familjens bruttoinkomst vid positiva konjunkturutsikter och lägre vid negativa. Lån ska endast användas till investeringar.

Portfölj
§ 8 Pengarna ska placeras så att de avspeglar den gjorda makrobedömningen, sektors- och investeringsobjektsanalysen. Normalt ska risken i portföljen, exklusive fastigheter, inte överstiga risken i index för Stockholmsbörsen (mätt som genomsnittlig volatilitet per år för sixrx).

Portföljen består av 15-20 aktier. Normalt ska inget innehav utgöra mer än 10 procent av hela portföljen. 

Portföljen ska vara sammansatt av nordiska, tyska och amerikanska aktier. Den ska vara spridd över branscher samt över bolag med olika storlek. Investmentbolag används för att ytterligare bredda riskspridningen i portföljen. Fördelningen justeras över tid utifrån aktuell marknadsbedömning men alla delar ska alltid vara representerade.

Makrobedömning
§ 9 Baserat främst på bedömning av konjunkturen och börsens samlade värdering ska andelen aktier och nivå på bolån justeras uppåt eller nedåt, så att risken i hela portföljen justeras. Bedömningen avser långsiktiga trender men justeras kvartalsvis. Utgångspunkter för bedömningen är:

a)    Konjunkturläget bedöms utifrån balansen i tillgång på arbetskraft, kapital, innovation/teknik och råvaror samt hur det genom finansmarknaderna omvandlas till investeringar och konsumtion.

b)    Investeringsklockan är ett instrument för att omvandla konjunkturbedömningen till möjliga geografiska sektors- och caseval

c)    Geografiska marknader bedöms utifrån en "bolagsanalys" - där landets ledning, avkastning, tillväxt och värdering ställs samman och vägs mot de allmänna konjunkturutsikterna.

Case- och sektorsval
§ 10 Portföljens sammansättning ska återspegla en bedömning av vilka sektorer som kommer växa snabbare än marknaden de kommande fem åren. Målet är att ha identifierat 5-10 sektorer inom vilka bolagsval görs.

För varje bolagsval ska det finnas ett formulerat case som beskriver varför jag tror värdet på sikt avviker från det nuvarande aktiepriset. Caset ska vara så konkret formulerat så att det går att utvärdera om det stämmer eller går fel.

Investeringsobjekt
§ 11 Fastigheter ingår i portföljen både som investering och som livsstilsval. Dessa investeringar styrs därför av bedömningar på 15 års sikt och är inte aktivt förvaltade under tiden. Dvs fastigheter köps inte i spekulativt syfte.

§ 12 Aktier utgör huvuddelen av den aktivt förvaltade portföljen. Alternativa investeringar (råvaror, skog, företagsobligationer, fastigheter för uthyrning mm) ingår för närvarande inte i portföljen. Eventuellt kan en omprövning ske på sikt. Tills vidare används aktier inom företag aktiva i olika verksamheter för att få rätt exponering mot alternativa investeringar.

§ 13 Fonder ska endast användas när det saknas andra sätt att exponera sig mot en vald investeringsmöjlighet. Aktivt förvaltade fonder och andra investeringsprodukter ska normalt sett inte köpas.

§ 14 Lågriskinvesteringar ska endast användas som kortsiktig kassa. Ska risken justeras ned på längre sikt sker detta genom att minska andelen lån

Avkastningskrav
§ 15 Den aktivt förvaltade portföljen, dvs exklusive fastigheter, ska överträffa Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX) med lägre risk. Kalkylen för avkastningen för perioden 2012-2017 är 10 procent om året.

Aktieval
§ 16 Portföljen består av långsiktiga och spekulativa innehav. Med långsiktig avses att utgångspunkten vid köpet är att äga aktien till dess caset realiserats. Normalt är horisonten minst ett år men ofta längre. Med spekulativt avses att utgångspunkten är att sälja aktien när en viss riktkurs nåtts. Huvuddelen av portföljen ska vara långsiktig.

Långsiktiga innehav
§ 17 Utgångspunkten för långsiktiga innehav är att identifiera bra bolag att investera i.

§ 18 Långsiktiga innehav ska uppfylla följande kriterier.
a) bolaget ska styras av en tydlig och kompetent ägare/ledning med egna intressen i bolaget och begränsade konkurrerande intressen
b) produkten ska ha för oss begripliga konkurrensfördelar
c) företaget ska gå med vinst och ha stabila eller växande marginaler
d) det ska finnas en finansierad och realistisk plan för tillväxt

e) bolagets belåning ska vara balanserad utifrån risk och optimal kapitalstruktur
f) nyckeltalen ska inte ligga väsentligt över jämförbara företag, skillnader ska gå att motivera
g) nyckeltalen ska inte ligga på en helt annan nivå än börsen som helhet (t.ex. mer än dubbla börsens p/e-snitt)

§ 19 Förändringar av långsiktiga innehav ska normalt ske genom gradvis ökning. Beslut om försäljning styrs av om någon av ovanstående punkter förändrats.

§ 20 Justeringar upp och ned kan förekomma på marginalen för att möta upplevt tillfälliga prisförändringar. Sådana justeringar är dock undantag.

Särskilt om investmentbolag
§ 21 Investmentbolag används för att reglera risken i portföljen. Investeringar i investmentbolag är långsiktiga men handel i dessa kan även användas för att öka eller minska spekulativa investeringar.

Spekulativa innehav
§ 22 Utgångspunkten för spekulativa innehav är att identifiera underprissatta aktier. Tidsperspektivet kan men behöver inte vara kortare än för långsiktiga innehav.

§ 23 Spekulativa innehav ska uppfylla nedanstående kriterier:
a) vår prognos för vissa nyckeltal avviker i väsentligt positiv riktning från nuvarande nivå
b) baserat på a har aktien en potential på minst 30 procent på ett år eller 50 procent på 2-3 års sikt
c) riskerna utifrån listan för långsiktiga innehav inte är större än att den riskjusterade avkastningen förväntas bli högre än motsvarande investering i investmentbolagen.

§ 24 Förändringar i spekulativa innehav styrs av att övre eller undre (stop-loss) nivåer för valda nyckeltal eller händelser nås (exempelvis att ett p/b-tal nås eller att ett företag når en viss försäljning). Nivåerna är normalt kopplade till jämförelse med utvalda konkurrenter och börsen som helhet. Alternativt kan undantagsvis fasta intervall för kurser användas.


Teknisk analys
§ 25 Teknisk analys (TA) används som stöd vid tajming av köp eller försäljning. Vår definition  av TA är att det är en bedömning av balansen i utbud och efterfrågan på aktien. Den används i portföljen för att köpa och sälja till rätt pris när de fundamentala faktorerna lett fram till ett beslut om förändring av innehaven. 

Användning av derivat
§ 26 Syftet med derivat är att maximera den riskjusterade avkastningen inom ramen för det som anges i punkt 5 ovan. Derivat används bara för att kalibrera risken i portföljen, främst för att sänka den och ska inte användas i spekulativt syfte. 
§ 27 Tills vidare används endast börshandlade fonder, som Xact bull och bear, samt köpoptioner för att reglera exponeringen, enligt nedan:
a) för att öka hävstången vid förväntade kurskyft kan Xact bull eller köpoptioner köpas. Strategin är en del av de spekulativa investeringen men kan användas för hela portföljen.
b) för att begränsa förluster efter kursfall där stor osäkerhet råder om fortsatt kursutveckling kan köpoptioner med täckning i befintliga innehav säljas eller Xact Bear användas. Strategin är en del av de spekulativa investeringen men kan användas för hela portföljen.

c) för att begränsa eller styra risken i förhållande till visa tillgångsslag kan börshandlade fonder användas 
d) ofta är en ökad andel i kassa det bästa sättet att öka handlingsfrihet och reglera risk i portföljen 

§ 28 Alla typer av derivat och tillfälliga justeringar av kassan ska vara begränsade i tid. Normalt ska sådana positioner inte hållas över en månad och mer än tre månader bör inte förekomma. I sådana fall är det bättre att ställa om innehaven i portföljen samt vid eventuellt amortera lån.

4 kommentarer:

 1. Varför inte använda aktivt förvaltade fonder är min fråga?
  ''Aktivt förvaltade fonder och andra investeringsprodukter ska normalt sett inte köpas.''

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej!
   Det är av flera skäl. Ett är att det är en dyr sparform. Här är tre inlägg i ämnet
   http://gottodix.blogspot.se/2015/04/i-snitt-slar-apan-indexfonden.html
   http://gottodix.blogspot.se/2015/08/sverigefonder-samre-indexapan-i-alla.html
   http://gottodix.blogspot.se/2015/10/3-ar-sa-har-det-gatt.html

   Väljer du slumpmässigt kommer en aktivt förvaltad fond prestera sämre än genomsnittet. Då kan man lika väl välja själv.

   Nästa invändning är att om jag ändå måste välja, vad är då poängen (för mig som är aktiv) med att välja bland fonder istället för att välja direkt bland aktier? Det finns ju lika lite något säkert sätt att välja fond än att välja aktier.

   Ett tredje problem är att någon annans aktivitet stör vår risksammansättning. Antag att jag vill att vi ska ligga fullinvesterade med viktning mot konsumtionsaktier. Om jag då köper en fond där förvaltaren utnyttjar sin aktiva roll och lägger mycket i kassan samt satsar på verkstad, så hamnar ju hela vår portfölj fel. Det är lättare att få en exakt inriktning med egna val.

   Ungefär så tänker jag.

   Radera
 2. Väldigt sund strategi måste jag säga. Jag har precis startat en blogg själv inom området pensionssparande men inte riktigt hunnit behandla dessa delar ännu. Klart inspirerande för den aktieintresserade.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tittade in på din sida. Den ska bli spännande att följa! Har länkat till den i blogglistan.

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Featured Post

Senaste filmerna från vloggen

Här hittar du alltid senaste klippen från mina vloggar - 3 snabba och Sparskolan. Jag fyller även på med andra klipp och poddar dä...

Aktuella data från OECD

Reklam